جستجوی این وبلاگ

لیست شبکه های فارسی زبان در ماهواره هاتبرد


Hot Bird 6/8/9 @ 13° East
Saamen TV>>>10723/ H/ 29900/ 3/4
Andishe TV>>>10723/ H/ 29900/ 3/4
persian star tv>>>10853/ H/ 27500/ 3/4
Persian film>>> 10853/ H/ 27500/ 3/4
PDF-TV>>>10853/ H/ 27500/ 3/4
Iran MNTV>>>10853/ H/ 27500/ 3/4
Iran FM>>>10853/ H/ 27500/ 3/Omid-e-Iran>>>10853/ H/ 27500/ 3/4
Jaam-e-Jam>>>10853/ H/ 27500/ 3/4
Imam Hussein TV>>>10971 H27500 3/4
MITV>>>11054/ H /27500/ 5/6
Iran Beauty>>>11054/ H /27500/ 5/6
TV Persia One>>>11054/ H /27500/ 5/6
Iran Music>>>11054/ H /27500/ 5/6
BBC Persian>>> 11117/ V/ 27500 /3/4
Farsi1>>> 11137 /H/ 27500 /3/4
Gem TV>>>11137/ H/ 27500/ 3/4
EBC.1>>>11200 /V/27500 /5/6
Kliksat>>>11200/ V/27500/ 5/6
Tasvir Iran>>>11470/ V/27500/ 5/6
Live Channel>>>11642 /H/27500/ 3/4
Top TV>>>11642/ H/27500/ 3/4
0PMC>>>11747/ H/27500/ 3/4
ITN>>>12207/ H/27500/ 3/4
IPN TV>>>12207/ H/27500/ 3/4
Didar Global TV>>>12207/ H/27500/ 3/4
PEN>>>12245/ H/27500/ 3/4
ICC>>>12245/H/27500/ 3/4
IRIB>>>12437 /H/27500 /3/4
AVA Movie>>>11727 /V/27500/ 3/4

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

اگر نظری دارید بیان کنید.